Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Óga (Teenagers)

200.00750.00

 

Cúrsa A: 6 – 17ú Meitheamh (June)
Cúrsa B: 20ú Meitheamh (June) – 1ú Iúil (July)

All students and teachers will assemble at Ros a Mhíl and travel by ferry to Inis Meáin, Aran Islands.

 

SKU: N/A Category:

Description

Polasaí Choláiste Inis Meáin maidir le Caomhnú Leanaí

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile an Choláiste. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Coláiste Inis Meáin.

Tá na polasaithe seo dírithe ar na

 • Na scoláiorí

 • Tuismitheoirí

 • Múinteoirí

 • Ardchinnirí

 • Mná tí

 • Fostaithe eile / solátharóirí seirbhíse.

 

Tá sé de dhualgas ar na daoine thuas luaite a bheith ar an eolas faoi chosaint leanaí agus é a chur i bhfeidhm.

Tá aidhmeanna Cosaint Leanaí luaite sa réamhrá.

Tá sé d’aidhm ag Coláiste Gaeilge Inis Meáin páistí a choinneáil slán.

Duine Ainmnithe Idirchaidrimh

Beidh scoláirí, múinteoirí agus mná tí ar an eolas maidir leis an DIA agus an Leas DIA

Beidh ainmneacha an DIA agus an Leas DIA ar fhógra a bheidh le feiceáil ag cuairteoirí chuig an gcoláiste

Beidh uimhreacha teangmhála ar an bhfógra

Eolasach maidir le tuairisciú ar an bhFoirm Chaighdeánach

Eolasach agus traenáil acu maidir le Cosaint Leanaí.

 1. Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

 2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Ciarán Ó Ceallaigh (Stiúrthóir an chúrsa)

 3. An Leas-Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Adrian Ó Coincheanainn (Príomhoide an chúrsa).

 4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Choláiste Inis Meáin, cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí: Déanfaidh an scoil:

 • glacadh leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile;

 • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí

 • gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;

 • ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus tuismitheoirí a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí;

 • agus meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí.

Mí-úsáid Leanaí a aithint Tarlaíonn mí-úsáid leanaí nuair a dhéanann iompar duine atá níos cumhachtaí ná an leanbh díobháil don leanbh sin. Ó tharla gur féidir mí-úsáid a dhéanamh ar leanaí ar bhealaí éagsúla, scaití ag an am céanna, níl sé éasca i gcónaí é a rangú, ach is féidir breathnú ar cheithre shainmhíniú leathan ar féidir cur síos gearr a dhéanamh orthu mar fhaillí, mí-úsáid mhothúchánach, mí-úsáid fhisiciúil agus mí-úsáid ghnéis.

Tá sainmhínithe ar na ceithre chineálacha mí-úsáide agus conas mí-úsáid a aithint ar fáil in Aguisíní 1 agus 2, atá bunaithe ar Tús Áite do Leanaí – Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí. É sin ráite, bíonn sé deacair go minic faillí agus mí-úsáid leanaí a aithint agus d’fhéadfadh sé bheith le feiceáil ar bhealaí éagsúla. Níor cheart breathnú ar chomhartha amháin as féin mar chruthúnas de mhí-úsáid. D’fhéadfadh sé gur comhartha de riocht eile seachas mí-úsáid leanaí atá ann. Ní mór breathnú ar gach comhartha agus ar gach airí i gcomhthéacs chás an linbh agus imthosca an teaghlaigh.

Bheadh na samplaí seo a leanas ina n-údair réasúnacha imní (tógtha as an Lámhleabhar Cleachtais um Chosaint agus Leas Leanaí, Cuid 2.2):

 • Gortú nó iompar a thagann le mí-úsáid agus le míniú soineanta ach go bhfuil comharthaí comhthacaíocha ann a thacaíonn leis an imní go mb’fhéidir gur cás de mhí-úsáid atá i gceist.
 • Léiriú seasmhach thar thréimhse ama go bhfuil an leanbh ag fulaingt faillí mhothúchánach nó fhisiciúil
 • Admháil nó comhartha ó dhuine de mhí-úsáid líomhnaithe.
 • Comhartha sonrach ón leanbh féin go bhfuil mí-úsáid á déanamh air/uirthi.
 • Cuntas ó dhuine a chonaic mí-úsáid á déanamh ar an leanbh.
 • Cruthúnas cosúil le gortú nó iompar, a thagann le mí-úsáid agus nach bhfuil an chosúlacht air gur tharla sé ar bhealach ar bith eile.

Measúnú Riosca

Rinneamar measúnú ar aon fhéidearthacht ina bhféadfaí díobháil a dhéanamh do leanbh agus é nó í ag baint leasa as ár seirbhísí. Seo thíos liosta de na réimsí riosca a aithníodh agus liosta de na nósanna imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Riosca arna aithint

Nós imeachta i bhfeidhm chun an riosca arna aithint a bhainistiú

1

Buachaillí ag spochadh ar a duine aonair

Cinnte a dhéanfaidh nach nglacfar iompar mar sin sa choláiste.

2

Dalta ag athrú éadaí leo féin

Iarracht an grúpa ar fad a bheith le chéile agus iad ag fáil gléasta, nó é/í a bheith sa leithreas leo féin áit a bheith a príomoháideachas aige/aici

3

Dalta gan spórt a imirt le grúpa eile

Féach ar na daltaí atá ag imirt, deis a thabhairt don dalta imirt freisin, má fheictear bulaíocht nó seafóid, iad a bhaint ón gcluiche, nó deis a thabhairt do dalta cluiche eile a imirt.

4

Fadhb ag dalta gan labhairt le grúpa eile

Labhair leo faoi cén fáth, deis a thabhairt dóibh labhairt le daltaí eile ón gcúrsa, más rud beag é gan mórán brú ar an eachtra, iarracht iad a chur ag gníomhú ar imeacht eile.

5

Gan iarraidh damhsa le dalta eile

Deis dóibh suigh síos, aer úr a fháil, ceist a chur ar an dalta arís, seans eile, rachaidh siad damhsa ansin más féidir, nó dalta eile le damhsa leo ach súil a choinneáil ar cé atá in ann damhsa agus cé nach bhfuil.

 

Breathnófar ar na riosca ar fad ag deireadh na bliana agus déanfar iarracht aon leasú a chur i bhfeidhm ansin.

Nós imeachta do thuairisciú mí-úsáid leanaí

1. Ní mór don fhostaí a bhfuil nochtadh faisnéise i ndáil le mí-úsáid leanaí faighte aige/aici nó a bhfuil imní air/uirthi faoi mhí-úsáid, é sin a chur ar shúile dhuine de Theagmhálaithe Ainmnithe na Roinne láithreach (nó, mura bhfuil ceachtar de na Teagmhálaithe Ainmnithe ar fáil, ní mór teagmháil a dhéanamh leis an LeasTeagmhálaí Ainmnithe).

2. Ní mór go mbeadh gach ball foirne ar an eolas nach bhfuil sé suas ag an gcéad duine a thagann trasna ar chás de mhí-úsáid líomhnaithe nó amhrasta cinneadh a dhéanamh ar tharla nó nár tharla mí-úsáid. Is tasc é sin don Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh agus don Gharda Síochána. Níor cheart, in imthosca ar bith, do bhall foirne ar bith déileáil le fadhb na mí-úsáide astu féin.

3. Beidh ar an bhfostaí a léiríonn an chéad imní faoin gcás tuairisc a chomhlánú, i gcomhar leis na Teagmhálaithe Ainmnithe, ina mbeidh cur síos ar an gcás, lena n- áirítear an dáta, an t-am agus na daoine a bhfuil baint acu leis. Ní mór go mbeadh an tuairisc fíriciúil. Ní mór tuairimí ar bith a thuairisciú mar thuairimí le tacaíocht ó fhaisnéis fhíriciúil. Ní mór Gnáthfhoirm Thuairiscithe a úsáid nuair atá buarthaí 16 cosaint agus leas leanaí á dtuairisciú don Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh. Tá an ghnáthfhoirm sin in Aguisín 4.

 4. Déanfaidh an Teagmhálaí Ainmnithe athbhreithniú ar an eolas atá curtha ar fáil chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas ábhartha ar fad bailithe. Rachaidh sé/sí i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh i gcomhair comhairle neamhfhoirmiúil gan mhoill maidir leis an líomhain, an t-ábhar imní nó an nochtadh, de réir mar is gá.

5. Glacfaidh an Teagmhálaí Ainmnithe ceann den dá rogha seo ansin: a. An líomhain, an t-ábhar imní nó an nochtadh faisnéise a thuairisciú go foirmiúil don Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh nó b. Gan tuairisc fhoirmiúil a chur chuig an nGníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh ach taifead a choinneáil den ábhar imní ar chomhad. Beidh na cúiseanna gan an líomhain, an t-ábhar imní nó an nochtadh faisnéise a thuairisciú taifeadta go soiléir. Rachfar i dteagmháil i scríbhinn leis an bhfostaí a rinne an chéad tuairisc mura bhfuil tuairisc fhoirmiúil á cur chuig an nGníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh agus beidh sé suas aigesean/aicise ansin tuairisc fhoirmiúil a dhéanamh é/í féin, go díreach chuig an údarás ábhartha má mheasann sé/sí go bhfuil gá leis sin. Beidh feidhm le forálacha an Achta um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998. Ní mór tuairiscí a dhéanamh gan mhoill leis an nGníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh.

6. Sa chás go ndéantar tuairisc fhoirmiúil, tá gach seans ann go mbeidh an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh ag iarraidh labhairt leis an té a rinne an chéad tuairisc chun fíricí agus imthosca na tuairisce a shoiléiriú.

7. Déanfar tuairisc a sheoladh go díreach leis an nGarda Síochána i gcás éigeandála, lasmuigh d’uaireanta oibre. Agus tuairisc á déanamh aige/aici ar mhí-úsáid nó ar mhí-úsáid amhrasta, ní mór don duine a chinntiú go dtugtar tús áite i gcónaí do shábháilteacht agus do leas an duine óig agus nach bhfágtar duine óg go deo i staid nach bhfuil sábháilte. Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóir an linbh ar an eolas faoin líomhain, faoin ábhar imní nó faoin nochtadh faisnéise seachas i gcás go gcuirfeadh sin an leanbh i gcontúirt. Ní mór go bhfaigheadh aon ábhar réasúnach imní nó aon amhras réasúnach de mhí-úsáid nó d’fhaillí freagra.

Rúndacht

Ní ligfear do chúinsí rúndachta tús áite a thógáil ar chearta an linbh do chosaint. Beidh tús áite amach is amach ag leas an linbh. Ní sárú rúndachta ná cosaint sonraí é eolas a thabhairt a thacaíonn le leanbh a chosaint.

Mar sin, i gcásanna de mhí-úsáid leanaí, níor chóir d’fhostaí gealltanas a thabhairt riamh go gcoinneoidh sé/sí faoi rún eolas ar bith a thugtar dó/di. Ní mór a mhíniú don duine óg nach féidir an t-eolas a choinneáil ina rún ach nach n-inseofar é ach dóibh siúd ar gá é a insint dóibh.

Tá sé riachtanach i dtuairisciú cás ar bith de mhí-úsáid líomhnaithe/amhrasta go mbainfidh an prionsabal de rúndacht leis. Níor chóir an t-eolas a roinnt ach leo siúd ar gá é a roinnt leo agus ba cheart é a roinnt lena laghad daoine is féidir.

Coinneofar taifid maidir le himní faoi chosaint agus leas leanaí go slán sábháilte agus is iad na Teagmhálaithe Ainmnithe a choinneoidh iad.

Déanfaidh an Coláiste a seacht ndícheall an aire is fear a thabharit do na daltaí agus iad ar an gcúrsa. Leanfar leis na polasaithe atá leagtha amach. Cuirfear i bhfeidhm iad agus déanfar iad a leasú más gá.

Additional information

Course

Cúrsa A – Iomlán (Total), Cúrsa A – Éarlais (Deposit), Cúrsa A – Fuílleach (Remaining), Cúrsa B – Iomlán (Full), Cúrsa B – Éarlais (Deposit), Cúrsa B – Fuílleach (Remaining), Cúrsa B – Lola Kiely